28/07/19

הריני לאשר בזאת כי תאגיד המים מי שקמה בע"מ שכר את שירותיה של חברת א.ס. לב הובלה
ואחסנה בע"מ להעברת תכולת משרדי התאגיד למשכנה החדש.
חב' א.ס. לב הובלה ואחסנה בע"מ, ביצעה את עבודתה באופן יסודי, מקצועי, מהיר ויעיל וכן בשיתוף
פעולה מלא ולשביעות רצוננו.